K-2 (Protamylasse)

K-2 (en protamylasse-gødning) er et inddampet biprodukt fra fremstillingen af kartoffelprotein, hvor kartoffelfrugtvand med 4 % tørstof, opkoncentreres ca. 10 gange. Efter opkoncentrering er K-2 stadig i flydende og pumpebar form. Gødningen er klorfattig.
Der er altså tale om koncentreret kartoffelsaft tilforskel fra almindelig Protamylasse.

K-2 (Protamylasse) Der er ingen varer i denne kategori.

LOVGIVNING
Økologiregler for anvendelse jf. Vejledning om økologisk jordbrugsproduktion Bilag 1
Kategori: Produkter eller biprodukter af vegetabilsk oprindelse til gødskning.
Logbog for planteavl: Noteres som gødning
Dokumentation af behov: Noter hvorfor produktet er nødvendigt på din bedrift

Gødningsregnskab for kvælstof
Ved udbringning af ”anden organisk handelsgødning" skal bidraget til gødningsregnskabet beregnes ud fra den udnyttelsesprocent, som producenten har oplyst for produktet.
Lovpligtig N-udnyttelse: 50 % eller den udnyttelsesprocent, der er oplyst på gødningskvitteringen.

Gødningsregnskab for fosfor
For gruppen af "andre organiske gødningstyper end husdyrgødning" er fosforloftet 30 kg pr. ha.

Andre regler
K-2 er løftet ud af slambekendtgørelsen (Affald til jord-bekendtgørelsen) og reguleres nu alene under gødningsbekendtgørelsen. Det kan derfor anvendes uden forudgående OGJ-tilladelse fra kommunen. Reglerne for udbringning vurderes at følge den almindelige lukkeperiode (15. november til 1. februar) for husdyr- og handelsgødning.

YDERLIGERE INFORMATION
Udnyttelse, faglig vurdering
70 % N-udnyttelse, 100 % P-udnyttelse (ved vedligeholdelses-gødskning), 80-100 % K-udnyttelse afhængig af jordtype og omkring 80% udnyttelse af svovl.

Håndtering
Protamylasse er velegnet til biogasanlæg og som koncentreret flydende gødning udbragt direkte på marken. Også velegenet som opblanding i svinegylle for at opnå en bedre gødningsmæssig sammensætning. Ved modtagelse til gyllebeholder skal man være opmærksom på, at K-2 kan skumme, når det blandes med gylle. Der skal derfor være en vis volumen til rådighed i beholderen. Udbragt direkte med gyllevogn fra Langholdt er den laveste dosering 1,5 ton/ha. Ved iblanding og udbringning er det vigtigt med omrøring.

OBS punkter
Produktionen af K-2 varierer fra år til år, i såvel mængder som næringsstofindhold. Mængderne er begrænsede og andelshavere og gamle kunder har ofte første prioritet, men der er dog muligheder også for nye kunder - særligt i efteråret, hvor der typisk ønskes øget afsætning.