Protamylasse

Protamylasse (herunder K-2) er et inddampet biprodukt fra fremstillingen af kartoffelprotein. Ved K-2 opkoncentreres kartoffelfrugtvand med 4 % tørstof ca. 10 gange. Efter opkoncentrering er K-2 stadig i flydende og pumpebar form. For K-2 er der tale om en mere koncentreret kartoffelsaft til forskel fra almindelig Protamylasse. Protamylasse er uforurenet kartoffelfrugtvand, der er opkoncentreret efter udvinding af kartoffelstivelse og kartoffelprotein og er i Gødningsbekendtgørelsen rubriceret som "organisk gødning". Protamylasse er klorfattig.

Protamylasse Der er ingen varer i denne kategori.

LOVGIVNING
Økologiregler for anvendelse jf. Vejledning om økologisk jordbrugsproduktion Bilag 2.1
Kategori: Produkter eller biprodukter af vegetabilsk oprindelse til gødskning.
Logbog for planteavl: Noteres som gødning
Dokumentation af behovNoter hvorfor produktet er nødvendigt på din bedrift. Ved al modtagelse af konventionel gødning, skal Erklæringen om behov for ikke-økologisk gødning udfyldes med begrundelse af behov, og hvad der er gjort for at skaffe nok økologisk gødning. Det gælder uanset mængde.

Gødningsregnskab for kvælstof
Ved udbringning af ”anden organisk handelsgødning" skal bidraget til gødningsregnskabet beregnes ud fra den udnyttelsesprocent, som producenten har oplyst for produktet.

Lovpligtig N-udnyttelse: 50 % eller den udnyttelsesprocent, der er oplyst på gødningskvitteringen.

Gødningsregnskab for fosfor
For gruppen af "andre organiske gødningstyper end husdyrgødning" er fosforloftet 30 kg pr. ha.

Andre regler
Protamylasse/K-2 reguleres under gødningsbekendtgørelsen. Det kan derfor anvendes uden forudgående tilladelse fra kommunen. Udbringning følger regler for flydende organisk gødning. 30. september er frist for at udbringe flydende husdyrgødning mv. til etablerede, overvintrende fodergræs, vinterraps og grøngødning af gul sennep og olieræddike forud for sukkerroer. På arealer med frøgræs på kontrakt må der udbringes frem til og med 14. oktober.

YDERLIGERE INFORMATION

Udnyttelse, faglig vurdering
70 % N-udnyttelse, 100 % P-udnyttelse (ved vedligeholdelses-gødskning), 80-100 % K-udnyttelse afhængig af jordtype og omkring 80% udnyttelse af svovl.

Håndtering
Protamylasse er velegnet til biogasanlæg og som koncentreret flydende gødning udbragt direkte på marken. Også velegenet som opblanding i svinegylle for at opnå en bedre gødningsmæssig sammensætning. Ved modtagelse til gyllebeholder skal man være opmærksom på, at K-2 kan skumme, når det blandes med gylle. Der skal derfor være en vis volumen til rådighed i beholderen. Udbragt direkte med gyllevogn fra Langholdt er den laveste dosering 1,5 ton/ha. Ved iblanding og udbringning er det vigtigt med omrøring.

OBS punkter
Produktionen af Protamylasse/K-2 varierer fra år til år, i såvel mængder som næringsstofindhold. Mængderne er begrænsede og andelshavere og gamle kunder har ofte første prioritet, men der er dog muligheder også for nye kunder - særligt i efteråret, hvor der typisk ønskes øget afsætning.