Træaske

Træaske er bundaske fra afbrænding af flis/råtræ. Modsat halmaske er træaske tilladt som gødning på økologiske landbrugsjord, hvis det udelukkende er fra træ, der ikke er kemisk behandlet efter fældning.

Træaske Der er 1 produkt.

Viser 1 - 1 af 1 resultat
  • <p>P: 7,2 kg/ton</p> <p>K: 25,9 kg/ton</p> <p>Tørstof: 74 %</p> <p>For yderligere info kontakt Kasper Axelsen Nielsen, HedeDanmark a/s, <a href="mailto:kan@hededanmark.dk">kan@hededanmark.dk</a> eller 2169 2679.</p>

Viser 1 - 1 af 1 resultat

LOVGIVNING
Økologiregler for anvendelse jf. Vejledning om økologisk jordbrugsproduktion Bilag 2.1
Kategori: Træaske, kun fra træ der ikke er kemisk behandlet efter fældning
Logbog for planteavl: Noteres som gødning
Dokumentation af behov: Noter hvorfor produktet er nødvendigt på din bedrift.

Gødningsregnskab for kvælstof
Indeholder ikke N

Fosforlofter og fosforarealkrav 
For gruppen af "vegetabilsk biomasse og bioaske" er fosforloftet 30 kg pr. ha. Udbringning og fosforlofter reguleres af gødningsanvendelsesbekendtgørelsen.

Andre regler
Bioaskebekendtgørelsen: fastsætter grænseværdier for tungmetaller og for polyaromatiske kulbrinter (PAH).
Ved anvendelse af bioaske til landbrug må den samlede tilførsel af cadmium ikke overstige 0,8 g Cd pr. ha pr. år eller 4 gram pr. ha pr. 5 år. Der må maksimalt tilføres 5 tons tørstof pr. ha. pr. fem år på landbrugsjord. Der gælder andre regler for skovdrift.

Læs mere: Anvendelse af bioaske til jordbrugsformål.


Reglerne om fosforregulering af bioaske
: er indarbejdet i husdyrgødningsbekendtgørelsen for at opnå en enstrenget fosforregulering.
På arealer, hvor der tilføres bioaske, som ikke nedbringes umiddelbart efter udspredning, må der indtil et halvt år efter tilførsel kun dyrkes korn- eller frøafgrøder til modenhed samt afgrøder, der ikke fortæres i rå tilstand af dyr eller mennesker.

YDERLIGERE INFORMATION
Udnyttelse, faglig vurdering
80-100 % udnyttelse ved brug over en årrække.

Håndtering
Doseringen med træaske er begrænset af askens indhold af cadmium (Cd). Fx må asken fra Hammel Fjernvarme doseres med max 1,8 ton pr. ha pr. fem år (svarende til en tilførsel på i alt 4 g cadmium pr. ha).
Spørg producenten om håndtering af træaske fra dit lokale fjernvarmeværk.

OBS punkter
Der må ikke iblandes aske fra afbrænding af konventionel halm. Indholdet af cadmium sætter en grænse for de mængder, der kan tilføres landbrugsjord. Mængden af træaske til gødskningsformål er beskeden. Kontakt den sælgende virksomhed eller den lokale landbrugsmedarbejder på kommunen vedr. tilgængelighed og leveringsbetingelser.
Næringsstofindholdet varierer meget.