Kød- og benmelsprodukter

Organisk gødninger af animalsk oprindelse presset i hårde 4 mm piller. Det består af dansk kød- og benmel. Har et højt indhold og tilgængelighed af kvælstof og fosfor. Der er påvist god gødningseffekt i vårsæd, men data er dog stadig begrænset i DK. Produktet har gennem mange år været anvendt og testet i Sverige.

 

Øgro 10-3-1 afprøves i 2019 og 2020 i Økologiske Landsforsøg i vårbyg, hvor det sammenlignes med forskellige niveauer af svinegylle. Du kan læse mere om afprøvningen af produktet i Oversigt over Landsforsøgene, 2019 og Oversigt over Landsforsøgene, 2020 (side 266-268).

Kød- og benmelsprodukter Der er 1 produkt.

Viser 1 - 1 af 1 resultat
  • <p>Øgro 10-3-1</p> <ul> <li>N: 10 %</li> <li>P: 2,6 %</li> <li>K: 1 %</li> <li>S: 0,5 %</li> <li>Mg: 0,2 %</li> </ul> <p><strong>Pris: </strong>Kontakt for pris</p>

Viser 1 - 1 af 1 resultat

LOVGIVNING
Økologiregler for anvendelse jf. Vejledning om økologisk jordbrugsproduktion Bilag 1
Kategori: Produkter eller biprodukter af animalsk oprindelse, herunder kødmel og benmel.
Logbog for planteavl: Noteres som gødning
Dokumentation af behov: Intet krav hvis alt ikke-økologisk gødning tilsammen giver 50 kg udnyttet N eller mindre pr. ha.

Gødningsregnskab for kvælstof
Ved udbringning af "anden organisk handelsgødning"-- skal bidraget til gødningsregnskabet beregnes ud fra den udnyttelsesprocent, som producenten har oplyst for produktet.
Lovpligtig N-udnyttelse: 80 % eller den udnyttelsesprocent, der er oplyst på gødningskvitteringen.

Gødningsregnskab for fosfor
For gruppen af "andre organiske gødningstyper end husdyrgødning" er fosforloftet 30 kg pr. ha. 
Udregnes som gennemsnit på bedriftsniveau.

Andre regler
OGJ:
 
Øgro 10-3-1 Indeholder animalske kategori 2 biprodukter, og anvendelsen er reguleret efter Biproduktforordningen og bekendtgørelsen om anvendelse af organiske gødningsstoffer og jordforbedringsmidler med animalsk indhold (OGJ). Bedrifter med registreret husdyrproduktion(produktionsdyr) skal derfor registrere anvendelsen af øgro som OGJ i landbrugsindberetning.dk.

Udbringningsperiode: 
Øgro 10-3-1 må ikke spredes på afgrøder senere end 21 dage før høst, og senest 21 dage før dyr får adgang til arealet.
Reglerne for udbringning følger regler for handelsgødning herunder "Lukkeperioden" fra 15. november til 1. februar.

YDERLIGERE INFORMATION
Udnyttelse, faglig vurdering 
50-80 % N-udnyttelse, 100 % P-udnyttelse (ved vedligeholdelses-gødskning) og 80-100 % K-udnyttelse. Afhænger af jordtype, nedbørsmængde, timing for udbringning mv.

Håndtering
Bør nedbringes for at opnå bedst nyttevirkning af kvælstof og undgå at måger eller krager spiser pillerne. Muligvis et mindre problem med fugle i opvoksede afgrøder.
I praksis kan produktet placeres ved såning, hvis der er gødningsskær på såmaskinen, eller det kan blandes med såsæd inden udbringning. Sammenblanding kommer med en relativt stor succesrate, men det bør gøres umiddelbart før udbringning, da fugt får blandingen til at klumpe, hvilket besværliggør udbringning.

OBS punkter
Ingen obs-punkter for produkterne fra februar 2021