Biogas-fiberfraktion

Økologisk autoriserede biogasanlæg kan levere gødning med en ”økologiprocent”, hvis biomasser fra økologiske bedrifter blandes med konventionelle biomasser/produkter, der er tilladt til økologisk produktion. 
Se positivliste på linket her: ØKO-Positivliste

Biogas-fiberfraktion Der er 1 produkt.

Viser 1 - 1 af 1 resultat
  • <p>N: 7,4 kg/ton</p> <p>Amm. N: 3,4 kg/ton</p> <p>P: 3,9 kg/ton</p> <p>K: 3,7 kg/ton</p> <p>TS: 27,1 %</p> <p> </p> <p>Kontakt Kasper Axelsen Nielsen, HedeDanmark a/s, 2169 2679</p>

Viser 1 - 1 af 1 resultat

LOVGIVNING
Økologiregler for anvendelse jf. Vejledning om økologisk jordbrugsproduktion Bilag 1
Kategori: afhænger af indhold/input
Logbog for planteavl: Noteres som gødning. Fuld deklaration af input skal følge med hver enkelt levering og skal forevises ved økologikontrol 
Dokumentation af behov: Intet krav hvis alt ikke-økologisk gødning tilsammen giver 50 kg udnyttet N eller mindre pr. ha.

Gødningsregnskab for kvælstof
Biogas-gødning reguleres under husdyrgødningsbekendtgørelse uanset indhold af vegetabilsk biomasse eller affaldsprodukter. For den afgassede gødning udregnes et vægtet gennemsnit af udnyttelsesprocenten for kvælstof for de forskellige input. Kvælstofudnyttelsen de 2 fraktioner imellem vurderes i praksis af biogasanlæget, så en høj kvælstofudnyttelse i væskefraktionen giver en mindre i fiberfraktionen. Udnyttelsesprocenten skal oplyses ved levering.

Gødningsregnskab for fosfor
Der udregnes et vægtet gennemsnit af fosforloftet for de forskellige input. Fosforloftet oplyses ved levering.

Andre regler
Økologiprocent:

Biogas-gødningens økologiprocent beregnes ud fra kvælstofindholdet i de konventionelle og de økologiske biomasser, som indgår i gødningen. Til gødningsplanperioden bruges en beregnet økologi-procent for de planlagt leverede biomasser i planperioden. Efter planperioden beregnes den endelige økologi-procent ud fra de faktisk leverede biomasser, og de leverede næringsstofmængder indberettes af anlægget til Det Nationale Gødningsregister. Biogasanlægget skal holde modtagerne af den afgassede gødning informeret om såvel den estimerede som den endelige økologiprocent for planperioden.

Konventionelle gødninger fra bilag 1:
Der gælder særlige regler for forskellige gødningstyper, der indgår i bioforgasningen.

a) Kildesorteret husholdningsaffald: kun vegetabilsk og animalsk husholdningsaffald, produceret i et lukket og overvåget indsamlingssystem, som er godkendt i Danmark.
Maksimal koncentration i mg per kg tørstof (i input-materiale):
- cadmium: 0,7
- kobber: 70
- nikkel: 25
- bly: 45
- zink: 200
- kviksølv: 0,4
- chrom (i alt): 70
- chrom (VI): må ikke kunne påvises

b) Animalske biprodukter: som er forgæret sammen med materiale af vegetabilsk eller animalsk oprindelse, og som er anført i bilag 1. Kun kategori 3-produkter samt mave- og tarmindhold af kategori 2. Det må desuden ikke anvendes på de spiselige dele af afgrøder.

c) Specificerede produkter eller biprodukter af animalsk oprindelse i bilag 1: Må kun bruges i henhold til gældende, generelle regler om gødskning med animalske biprodukter.
Særligt for stykker af skind: maksimal koncentration af chrom (VI) i mg per kg tørstof = ikke påviselig
Særligt for hydrolyserede proteiner: må ikke anvendes på spiselige dele af planten

YDERLIGERE INFORMATION
Udnyttelse, faglig vurdering
Næringsstoffer i organiske gødninger bliver ofte mere plantetilgængelige af at gødningsproduktet afgasses. Således vil udnyttelsen af en almindelig husdyrgødning ofte forbedres ved afgasning, ligesom også risiko for udvaskning mindskes. I fiberfraktionen forventes en stor del af kvælstoffet at være organisk bundet, og det skal derfor mineraliseres i jorden, før det gøres plantetilgængeligt.

Håndtering
Som udgangspunkt et tørt produkt, der let udbringes med fx. traditionel staldgødningsspreder med spredeskiver.

OBS punkter
Det er ifølge Mejeriforeningens retningslinjer på nuværende tidspunkt ikke tilladt for mælkeproducenter at anvende gødning med indhold af kød- og benmel eller andre animalske biprodukter. 
Vær opmærksom på at der pt ikke er nogen grovvareselskaber, herunder DLG og Danish Agro, der vil modtage høst af foderafgrøder, der er gødet med kød- og benmel.