Biogas-fiberfraktion

Biogas-fiberfraktion er den tørre fraktion fra biogasanlæg, hvor en ofte kvælstofholdig væskefraktion separeres fra, og fiberfraktionen er tilbage. Den fraktion kan komme fra både økologisk certificerede biogasanlæg (som kan levere med en ”økologiprocent”), og konventionelle biogasanlæg/-linjer, som udelukkende tilfører produkter, der er tilladt til økologisk produktion (figurerer på positivliste). Se positivliste for, hvilke produkter biogasanlægget må tilføre, hvis de vil afsætte til økologer: ØKO-Positivliste

 

Se VEJLEDENDE LISTE over anerkendte biogasanlæg, der er økologicertificeret eller hvor input er vurderet ”egnet til øko” af Landbrugsstyrelsen.

Biogas-fiberfraktion Der er 1 produkt.

Viser 1 - 1 af 1 resultat
  • <p>N: 7,4 kg/ton</p> <p>Amm. N: 3,4 kg/ton</p> <p>P: 3,9 kg/ton</p> <p>K: 3,7 kg/ton</p> <p>TS: 27,1 %</p> <p> </p> <p>Kontakt Kasper Axelsen Nielsen, HedeDanmark a/s, 2169 2679</p>

Viser 1 - 1 af 1 resultat

LOVGIVNING

Økologiregler for anvendelse jf. Vejledning om økologisk jordbrugsproduktion Bilag 2.1
Kategori: Afhænger af indhold/input.
Logbog for planteavl: Noteres som gødning. Fuld deklaration af input skal følge med hver enkelt levering og skal forevises ved økologikontrol. Eller anlægget er registreret hos Landbrugsstyrelsen som på forhånd har vurderet at alle input (anvendte biomasser) overholder økologireglerne. 
Dokumentation af behov: ved al modtagelse af konventionel gødning, skal Erklæringen om behov for ikke-økologisk gødning udfyldes med begrundelse af behov og hvad der er gjort for at skaffe nok økologisk gødning. Det gælder uanset mængde.

Gødningsregnskab for kvælstof
Biogas-gødning reguleres under husdyrgødningsbekendtgørelse uanset indhold af vegetabilsk biomasse eller affaldsprodukter.
Udnyttelsesprocenten for fiberfraktionen er 55% eller kan alternativt beregnes forholdsmæssigt, således at den samlede kvælstofudnyttelse af fiber- og væskefraktion svarer til inputtet til forarbejdningsanlægget. Dette fastsættes af producenten af den forarbejdede husdyrgødning/biomasse og skal oplyses ved levering.

Organiske kvælstofarealkrav (harmoniareal): 170 kg kvælstof fra organisk gødning pr. ha harmoniareal til rådighed på bedriften.

Fosforlofter og fosforarealkrav
Der udregnes et vægtet gennemsnit af fosforloftet for de forskellige input. Fosforloftet oplyses ved levering.

Andre regler
Økologiprocent: Hvis biogasanlægget modtager økologiske biomasser, kan gødningens økologiprocent beregnes ud fra kvælstofindholdet i de konventionelle og de økologiske biomasser, som indgår i gødningen. Til gødningsplanperioden bruges en beregnet økologi-procent for de planlagt leverede biomasser i planperioden. Efter planperioden beregnes den endelige økologi-procent ud fra de faktisk leverede biomasser, og de leverede næringsstofmængder indberettes af anlægget til Det Nationale Gødningsregister. Biogasanlægget skal holde modtagerne af den afgassede gødning informeret om såvel den estimerede som den endelige økologiprocent for planperioden.

Konventionelle gødninger fra bilag 2.1:
Der gælder særlige regler for forskellige gødningstyper, der indgår i bioforgasningen.

a) Kildesorteret husholdningsaffald: kun vegetabilsk og animalsk husholdningsaffald, produceret i et lukket og overvåget indsamlingssystem, som er godkendt i Danmark.

Maksimal koncentration i mg per kg tørstof (i input-materiale):
- cadmium: 0,7
- kobber: 70
- nikkel: 25
- bly: 45
- zink: 200
- kviksølv: 0,4
- chrom (i alt): 70
- chrom (VI): må ikke kunne påvises

b) Animalske biprodukter: som er forgæret sammen med materiale af vegetabilsk eller animalsk oprindelse, og som er anført i bilag 2.1. Kun kategori 3-produkter samt mave- og tarmindhold af kategori 2. Det må desuden ikke anvendes på de spiselige dele af afgrøder.

c) Specificerede produkter eller biprodukter af animalsk oprindelse i bilag 2.1: Må kun bruges i henhold til gældende, generelle regler om gødskning med animalske biprodukter.
Særligt for stykker af skind: maksimal koncentration af chrom (VI) i mg per kg tørstof = ikke påviselig
Særligt for hydrolyserede proteiner: må ikke anvendes på spiselige dele af planten

YDERLIGERE INFORMATION
Udnyttelse, faglig vurdering: Næringsstoffer i organiske gødninger bliver ofte mere plantetilgængelige af at gødningsproduktet afgasses. Således vil udnyttelsen af en almindelig husdyrgødning ofte forbedres ved afgasning, ligesom også risiko for udvaskning mindskes. I fiberfraktionen forventes en stor del af kvælstoffet at være organisk bundet, og det skal derfor mineraliseres i jorden, før det gøres plantetilgængeligt. 

Håndtering
Som udgangspunkt et tørt produkt, der let udbringes med fx. traditionel staldgødningsspreder med spredeskiver. Udbringes efter reglerne for fast gødning og skal nedpløjes(-bringes) seneste 4 timer efter udspredning. Bemærk, periode hvor det er tilladt at udbringefast gødning.

OBS punkter
Brancheanbefalinger for kvæg og gris: Fra gødningsåret 2022/2023 må andelen af ikke-økologisk husdyrgødning, der anvendes på bedriften, ikke overstige 65 kg udnyttet N pr. ha, såfremt mindst 22 kg N heraf kommer fra husdyrgødning, der kommer ind via biomasse fra et biogasanlæg. Uanset dette punkt kan der altid tages samme mængde N tilbage fra biogasanlægget, som modtager eventuelt må have afleveret i form af økologisk biomasse eller husdyrgødning. Denne mængde N indgår ikke i opgørelsen over modtaget ikke-økologisk husdyrgødning. Andelen af ikke-økologisk husdyrgødning oplyses ved levering.
Konventionelle biomasser fra bilag 2.1 opdeles i konventionel husdyrgødning og andre recirkulerede gødningstyper, hvis/når biomassen anvendes på bedrifter omfattet af brancheanbefalinger for økologiske kreaturer eller grise.