Have-parkaffald

Have-parkaffald er affald fra private og kommunale arealer og varierer derfor meget i løbet af året. Det samles typisk på kommunale genbrugsstationer, hvor det komposteres i varierende grad. Noget afsættes direkte efter neddeling og sortering, mens andet færdigkomposteret under kontrollerede forhold. Særdeles velegnet som jordforbedrende middel og samtidig næringsstofforsyning.
Læs mere her: Rapport, "Stor undersøgelse af kvalitet og tilgængelighed af have-parkaffald hos alle landets kommuner"

Have-parkaffald 3 varer

Viser 1 - 3 af 3
  • <p>Total kvælstof  6,8 kg/ton</p> <p>Total fosfor 0,95 kg/ton</p> <p>Total kalium 2,2 kg/ton</p> <p>Magnesium 1,1 kg/ton</p> <p>Total svovl 0,59 kg/ton</p> <p> </p> <p>Rumvægt  427 kg/m3</p> <p>Ring på 20696051 for pris og yderligere information.</p>

  • <p>Total kvælstof  6,8 kg/ton</p> <p>Total fosfor 0,95 kg/ton</p> <p>Total kalium 2,2 kg/ton</p> <p>Magnesium 1,1 kg/ton</p> <p>Total svovl 0,59 kg/ton</p> <p> </p> <p>Rumvægt  427 kg/m3</p> <p>Ring på 20696051 for pris og yderligere information.</p>

  • <p> </p> <ul> <li>Tørstof: 64%</li> <li>Total-N: 3,90 kg/m3</li> <li>Total-P: 0,74 kg/m3</li> <li>Kalium: 3,00 kg/m3</li> <li>Magnesium: 0,80 kg/m3</li> <li>Svovl: 0,4 kg/m3 </li> </ul> <p> </p> <p>Ønskes udbragt i nærområdet (Østlige Lolland og Falster).</p> <p>Kontakt Mogens Jensen på 2067 7045</p>

Viser 1 - 3 af 3

LOVGIVNING
Økologiregler for anvendelse jf. Vejledning om økologisk jordbrugsproduktion Bilag 2.1
Kategori: Komposteret eller forgæret blanding af vegetabilsk oprindelse
Logbog for planteavl: Noteres som gødning
Dokumentation af behov: Noter hvorfor produktet er nødvendigt på din bedrift. Ved al modtagelse af konventionel gødning, skal Erklæringen om behov for ikke-økologisk gødning udfyldes med begrundelse af behov og hvad der er gjort for at skaffe nok økologisk gødning. Det gælder uanset mængde.

Gødningsregnskab for kvælstof
Have-parkaffald i form af regulært fliset eller på anden måde findelt plantemateriale (finstof) indgår i gødningsregnskabet med 0 pct. kvælstof, da der ikke antages at være en kvælstofvirkning de første år.

Kompost (komposteret have-parkaffald) derimod er fast organisk materiale, der er mere omsat og stabiliseret, og indgår som en anden organisk gødning i gødningsregnskabet med en udnyttelse på 40 pct. - dog med mulighed for nedskrivning mod forevisning af dokumentation.

Total-N indgår i harmonikravet på 170 kg total-N i gns. pr. ha

Fosforlofter og fosforarealkrav 
Der skal ifølge den nyeste gødningsbekendtgørelse redegøres for det fulde fosforindhold i have-parkaffald. Der må max. udbringes med 30 kg P pr. ha pr. år, men ved lave fosfortal kan der beregnes en ekstra tildeling (jf. gældende regler om fosforloft).

Andre regler
Opbevaring/lager: Hvis have-parkaffaldet blandes med andet gødningsmateriale, reguleres det under den bekendtgørelse, som omfatter det pågældende gødningsmateriale. Blandes have-parkaffald fx med husdyrgødning (dybstrøelse, kyllingemøg el.lign.), hører det under husdyrgødningsbekendtgørelsen og skal, hvis det opbevares i markstak, være overdækket (luft og vandtæt). Efterkompostering kan derfor ikke foretages, da der er iltfrie forhold i den tildækkede markstak. Blandes det med husdyrgødning, skal både N og P indregnes i gødningsregnskab. Hvis have-parkaffald blandes med anden vegetabilsk gødning, såsom grønsagstoppe, græsafklip e. lign., defineres det stadigvæk som have-parkaffald og N-indholdet regnes ikke med i gødningsregnskabet. Have-parkaffald må, som det ser ud nu, opbevares i markstak uden overdækning og uden at være reguleret efter eksisterende bekendtgørelser (miljøbeskyttelsesloven, husdyrgødningsbekendtgørelsen, affald til jord-bekendtgørelsen).

YDERLIGERE INFORMATION
Udnyttelse, faglig vurdering
0-10 % N-udnyttelse, 100 % P-udnyttelse (ved vedligeholdelses-gødskning), 80-100 % K-udnyttelse afhængig af jordtype og omkring 0-10 % udnyttelse af svovl.

Håndtering
Udbringning med møgspreder. Opbevaring i markstak. Skal være komposteret før udbringning.

OBS punkter
Næringsstofindholdet varierer afhængigt af behandling og årstid for indlevering af affaldet. Der er stor kvalitetsforskel på komposten, og der kan forekomme spiredygtige ukrudtsfrø i have-parkaffald, der ikke har gennemgået en kontrolleret kompostering. Herudover kan der i varierende grad findes fysiske urenheder som metal og plastik. Ofte er den kompost, som landmanden får, kun lidt omsat. Efterkompostering kan derfor være nødvendig, ikke mindst for at eliminere mængden af spiredygtige ukrudtsfrø og snegleæg.